SanJAsKa: Jullie zijn de Zielen van de Oude Beschavingen waarover wij Jullie Informeerden. (Dutch Translation)

Translated into Dutch by Dorien Wingers

SanJAsKa: Jullie zijn de Zielen van de Oude Beschavingen waarover wij Jullie Informeerden.

 

Alle werelden en alle universa ondergaan groepslessen die deze groepen zielen verder helpen op hun pad naar ascensie. Dit ascensieproces is een continu proces voor elke groep en elk “individu”. Individu staat inderdaad tussen aanhalingstekens; w=nt wat wordt gezien als een individueel mens is een samenstelling van groepen organen, bloedcellen en zo, waarvan alle delen bewustzijn dragen.

 

Stel je voor hoe jullie lichamen zijn opgeb=uwd uit zielen die met hun vooruitgang bezig zijn en die, net als jullie, een ascensie- en ontwakingspad volgen. Maar terwijl dergelijke zielen deze less=n ervaren, zijn zij ook bezig om jullie tempel, die hun planeet is, gezond en werkend te houden. De mensen van Gaia zijn echt Haar cellen en jullie huidi=e gemeenschap is aangaande de zorg voor Gaia in de knoop geraakt. Terwijl veel gemeenschappen en culturen in jullie geschiedenis het belang om Gaia gezond=te houden onderkenden, en Haar bedankten voor alles wat zij gaf, heeft jullie huidige maatschappij veel manieren gevonden om haar te beschadigen.

 

Natuurlijk, de meerderheid op jullie wereld=is voorgelogen met het idee dat olieboringen, of andere werkzaamheden die slecht zijn voor=de gezondheid van ons dierbaar Gaia, niet alleen de juiste weg is, maar ook de=enige manier om op Aarde een gezamenlijke, vooruitstrevende leefstijl te onderhou=en. Als jullie je maar konden realiseren, dierbare zielen, hoe primitief jullie huidige methoden rondom opwekken van elektriciteit en verplaatsen in werkelijkheid zijn.

 

Jullie hebben al vaak over de atmosferische energieportalen gehoord die zich in Gaia’s atmosfeer bevinden, maar h=ar luchten zijn niet de enige locaties waar deze energieportalen bestaan, die hun ener=ieën naar beneden sluizen, en in gebundelde vorm het gebruik van olie en de huid=ge methode van elektriciteitsopwekking, ver overtreffen.

Het bundelen van overvloedige elektriciteit=is op jullie wereld in de vroege en recente geschiedenis al vaker gelukt op manieren die veel geavanceerder waren en Moeder Aarde veel minder schade toebrachten dan jullie huidige productiewijzen doen.

 

Jullie hebben de macht om op jullie wereld =en overvloed te creëren voor elke ziel, op een veel goedkopere manier en =ie veel gemakkelijker te verdelen is over alle Aardse beschavingen in de huidige tijdsperiode. Dit is al eerde= bij andere beschavingen gelukt en de herintroductie van dergelijke technologie&=uml;n, die door jullie meest invloedrijke regeringen en militairen tientallen jare= of nog langer, geheim zijn gehouden, staat er nu snel aan te komen.=/span>

 

Natuurlijk, de gemeten collectieve Liefde en intelligentie in een wereldgemeenschap, is de grootste maatstaf van wat is =ereikt door zo’n samenleving. Het feit dat het merendeel van jullie beschavi=gen zijn opgesplitst en als verschillend worden ervaren, maakt het tot bloei ko=en van veel ontwikkelingen en manifestaties moeilijk, en terwijl we hard werke= om veel missies ten gunste van de Aarde mogelijk te maken, is de grootste fact=r de manifestatie van positieve krachten, die ieder van jullie als individu en als collectief op elk moment produceren.

 

Natuurlijk hebben jullie al vaak gehoord ov=r de enorme noodzaak voor allen om zich te verenigen op jullie wereld en om te beginnen met elkaar te accepteren. Want door dit te doen openen jullie je v=or een hele nieuwe weg naar gemeenschappelijke en individuele expressie en jul=ie zullen je beginnen te realiseren dat jullie inderdaad beslissen wat op Aarde gebeurt.

 

Het duister in jullie wereld heeft jullie bedrogen door je te laten geloven dat je machteloos bent, zowel als gemeens=hap en als individu. Ze zijn vreselijk bang dat jullie gaan samen komen en vera=dering zullen eisen. Er zijn zoveel van jullie en maar zo weinig van hen, en als jullie zich allen op het aardoppervlak zouden verenigen, dan zouden jullie =e Aarde in de huidige staat kunnen terugnemen, voor iedereen. Natuurlijk help=n wij jullie om de juiste bewustzijnsniveaus te vinden, waardoor zelfs veel n=et ontwaakte zielen op jullie wereld tot deze conclusies komen, en wij geven h=lp bij het integreren van pure energieën, die naar jullie wereld en via j=llie geestesstructuren worden gezonden, samengesteld vanuit een veelheid van and=re Universa en realiteiten.

 

Deze ascensie gebeurt nu, en hoewel velen hierdoor overvallen worden en er niet op voorbereid zijn dat hun ingepakte conventies/gewoonten worden verbrijzeld, gebeurt het en het gaat nu met vol=e kracht vooruit. Bereid je voor, zelfs degenen die op hun eigen wijze zijn ontwaakt, voor openbaringen en inzichten in het verleden van jullie planeet, jullie toekomst en de essentie van waarheden die voor velen van jullie nog onbekend zijn, zoals de zin (doelen) van het leven en het echte wezen(s) van jullie bestaan.

 

Zoals hierboven is gezegd, zijn jullie door bedrog gaan denken dat jullie geen macht hebben en deze illusie is versterkt sinds de val van Atlantis. Men dacht dat mensen niets anders waren dan mens=n, en dat jullie, buiten het fysieke, geen andere kundigheden bezaten.

 

Een zeer gedurfde aanname van jullie huidige gemeenschap is, dat het fysieke vlak het enige bestaans- en realiteitsvlak =s, alleen maar omdat dit het enige is wat jullie nu kunnen zien. Weet, dierbare ziele=, dat veel waardevol onderzoek omtrent het tegendeel op jullie wereld is wegg=duwd, weggelachen of doelbewust is vergeten ten gunste van de wetenschappelijk op=nie dat het fysieke vlak het enige realiteitsvlak is.

 

Dit is zo op veel terreinen van wetenschap =n maatschappelijke ontwikkeling. Echt bewijs dat jullie fysieke werkelijkheid=enkel een rafeltje is van de oneindige Creatie zoals die is, was en altijd zal bestaan, is in veel gevallen genegeerd en opzettelijk onderdrukt zodat de illusie dat jullie enkel mensen zonder macht zijn en zonder buitenaardse mogelijkheden, gevoed blijft.

 

De Illuminati zijn blootgesteld aan waarhed=n en mogelijkheden die het fysieke overstijgen, en als een kind dat zijn koek=es niet met de rest van de groep wil delen, hebben deze zielen de informatie v=or zich gehouden en een egostructuur ontwikkeld gebaseerd op kennis van deze dingen en de volgens hun waargenomen onwetendheid van diegenen op jullie we=eld, die zij als boeren bestempelen. Veel opstellingen van deze zielen (kopstukk=n van de Illuminatie) zijn tamelijk kinderachtig, en terwijl wij met hen omga=n, moeten wij hen herinneren aan vele zaken die zij niet langer mogen doen op =ullie Aardoppervlak of elders.

 

Hoewel bijna geheel verpulverd, zijn de hoo=den van deze families er nog steeds volledig van overtuigd dat zij de derde wereldoorlog kunnen starten. Zoals velen van jullie weten zou de derde wereldoorlog het begin van het einde markeren van jullie huidige beschaving, zoals was voorspeld aan deze zielen in de nep-profetieën die zij krege=. De derde wereldoorlog moest de grootste daad van massa- en rituele slachting z=jn van de onontwaakte zielen die zij zo enorm verachten, en zij willen deze oo=log ten tonele brengen op de uitgezochte locaties, omdat die al sinds eeuwen ee= broeinest van activiteiten zijn geweest.

 

De landen waar het meeste geweld en vernietiging plaatsvindt, zijn veelal de landen die zelf heilig zijn en vee= te bundelen elektriciteit of andere Creatieve energie bezitten. Dergelijke plaatsen zijn in alle incarnaties en ten allen tijde speciaal doelwit gewee=t van oorlogsinspanningen door de Illuminati. Campagnes worden gestart in en tegen deze gebieden, en de zielen die deze streken bewonen. Vooral bij een overvl=ed aan olie in een gebied, het levensbloed van dierbaar Gaia, zal dit het wrede doelwit zijn van oorlogszuchtige aanvallen en een overname van het land doo= de zielen waarover wij spreken (de duisteren).

 

Sommige heilige gebieden die bestonden en bestaan op jullie wereld waren geen zodanig doelwit dat het duister de cont=ole kon behouden, hoewel alle gebieden waarover wij spreken momenteel bezet wor=en door jullie duisteren of zij bevinden zich in een territorium dat zij al &#=220;bezitten”, zoals de Verenigde Staten. De heilige gebieden die zich niet bevinden op la=d dat zij al “bezitten”, zijn opnieuw doelwit van oorlogszuchtige handelingen in een poging om het gebied te bezetten en om vervolgens het ge=ied over te nemen.

 

Jullie duisteren hebben gewerkt aan de R=0;overname” van gebieden als Irak, Iran en Afghanistan gedurende vele, vele decennia in jullie tijd. Natuurlijk zijn velen van jullie op de hoogte van de kleinere oorlogen die plaatsvonden tegen dezelfde plaatsen in jullie recente geschiedenis, en zoals jullie hebben geleerd, stopten de militaire activite=ten voor en na deze kleine oorlogen bij lange na niet. Misschien zijn jullie verbaasd te horen dat er nog steeds gebieden in Vietnam en zelfs in Japan b=zet worden door US en Britse militairen, en wederom, deze plaatsen die door deze militairen worden bezet, zijn heilige plekken die veel prachtige, levensondersteunende Creatieve energie voortbrengen.

 

Natuurlijk hebben wij de Illuminati kopstuk=en op jullie wereld ontelbare malen geïnformeerd dat, ondanks hun poginge= om jullie een derde wereldoorlog scenario te laten creëren door middel va= artikelen hierover in de belangrijkste nieuwsmedia en via veel andere wanhopige metho=en, het plan voor ascensie en de Verlichte energieën die hiervoor de basis leggen, te sterk zijn voor deze verfoeilijke vibraties om nog op grotere sc=aal te kunnen bestaan dan zij nu doen.

 

In feite, terwijl wij hen informeerden en jullie hierover informeerden in andere boodschappen, krijgen de gebieden di= door dergelijke wreedheden werden getroffen, nu een schoonmaak tot in de kern van dergelijke vibraties, en dit gebeurt in overeenstemming met de zuivering van Gaia’s Kern en de Kernzuivering van jullie allen. <=p>

 

Ook zullen de voorheen genoemde streken die=doelwit waren vanwege hun heilige natuur en oliereserves, zichzelf de heilige energ=e herinneren die hen op elk moment zegent, en als deze gebieden deze heilige vibraties opnieuw beginnen te voelen en uit te stralen in harmonie, door het openen v=n de atmosferische chakra’s en energieportalen van de Kosmos, dan zullen deze worden gezuiverd van de afschuwelijke lage vibraties in exponentië=le vaart en in een hele korte tijd van jullie vervagende en versnelde tijd, en het eerder genoemde fundament van Liefdevolle vibraties zal dan allang naar de =ppervlakte zijn gerezen, niet alleen in deze streken, maar in elk gebied van jullie prachtige Gaia.

 

Onthoud dat jullie eigen ontwakingsproces en het openen van jullie eigen chakra’s alweer beslissen wat op GaiaR=7;s oppervlak gebeurt, en de snelheid van jullie ontwakingsproces is direct van invloed op hoe en wanneer de pure basisenergieën op Gaia’s opper=lak zullen ontluiken. Dit gebeurt als de Verlichte kernen, waaraan jullie allen hebben gewerkt in de droomwereld om ze zo Verlicht te krijgen, in jullie zelf ontl=iken en met de gebeurtenissen die zich manifesteren op Gaia’s oppervlak, h=eft ieder van jullie op elk moment de keuze in hoeverre jullie kern jouw opperv=ak zal bereiken en in hoeverre de Verlichte en gezuiverde kern van dierbaar Ga=a het oppervlak zal bereiken van de heilige streken die de Verlichte energie&=uml;n het hardst nodig hebben.

 

Leef in Liefde, blijdschap en Vrede en doe =r alles aan om jezelf open en ontvankelijk te houden voor de hogere energie&e=ml;n waarmee jullie zijn gezegend. Na het recente synchronische datumcluster waar jullie net doorheen zijn gekomen (21, 22 en 23 februari), heeft jullie Zon =ok een kostbare gave van pure, hoog-intensieve Universele energie gestuurd. Wij willen allen dat jullie de inte=tie hebben om zo open mogelijk te zijn om deze energie te ontvangen, en om het =n de hoogste puurheid te voelen, of in die mate van puurheid die jullie aankunnen.

 

Een goed humeur en vermijden van stress op =lk moment zal jullie helpen om deze energie te ontvangen en zal helpen om de fundamentele ontwaking van zowel jullie als Gaia’s kern mee te maken =ls die het oppervlak bereikt van zowel Haar als jullie allemaal, die deze ener=ieën opnemen, en een prachtige geascendeerde wereld van Licht manifesteren waarop jullie beiden hebben gewacht en naar toegegroeid zijn.

Het onderliggende doel van dit hele gebeure= en van datgene dat leidt tot deze gebeurtenis, is het brengen van de pure ener=ie van Liefde naar jullie wereld op een wijze dat niet gezien is sinds lange t=jd gedurende jullie meest recente samenleving. Met alles dat we weten dat jull=e doen, is het belangrijkste van al om Liefde te brengen op een manier die puurder, meer de ogen opent en openbaart dan alle pogingen tot verhulling v=n de pure energieën van Liefde dat men in de recente tijd heeft geprobee=d.

 

En ja, de beschavingen van jullie geschreven geschiedenis die voorafgaand aan jullie huidige beschaving bestonden, hebben zich, zoals wij zeggen op hun eigen manier geopenbaard en wanneer we dit zeggen, willen wij dat jullie duidelijk weten dat jullie allen de zielen zi=n van de vroegere beschavingen waarover wij spreken.

 

We hebben jullie onlangs verteld over onze =elwillende contacten met beschavingen zodra zij hier klaar voor zijn, en wij willen dat jullie weten dat, inderdaad, jullie dergelijke zielen in dergelijke beschav=ngen zijn waar wij contact mee maakten. Mogen wij jullie er aan herinneren, dierbaren, dat jullie duizenden en voor sommigen, miljoenen Levens hebben gespendeerd op het Aardoppervlak, lerend en groeiend?

 

Jullie hebben allen deel uitgemaakt van elke beschaving die op het Aardoppervlak heeft bestaan, en hoewel jullie allemaal van verschillende origine zijn, blijven jullie verenigd in het gegeven dat jullie het collectieve bewustzijn en expressie zijn van de hogere gebieden =n een lagere vorm van dimensie, geïncarneerd op Aarde en deze Scheppend. Ter=ijl jullie nu aan het eind komen van jullie lessen, hebben jullie de vorige Lev=ns waarover wij spreken, gebruikt om langzaam maar zeker de ladder te beklimmen van jullie ervaringen in deze dimensie.

Dit alles heeft geleid tot dit moment dat j= nu ervaart, en ja, toen wij contact met jullie maakten in jullie collectieve vroegere levens, tijdens meerdere verschillende beschavingen in jullie geschiedenis, toen hebben wij jullie laten weten over deze tijd waarin je nu bent.

 

Wij wisten dat bijna elke ziel waarmee wij contact zochten, hadden en hebben in deze tijden, dezelfde zielen waren die jullie allen zijn, geïncarneerd op Aarde en waar we op dit moment (tel=pathisch) mee spreken. We wilden jullie niet waarschuwen voor komende denkbeeldige ra=pen die Gaia deze periode teisteren, want ze is bezig met de schoonmaak, maar z=als jullie hebben gezien is het niet zo erg als het had kunnen zijn en de schoonmaak zoals Zij die uitvoert is heel uitgebalanceerd in termen van overlast of schade die dit Aarde toebrengt.

 

In plaats van te spreken over zulke denkbee=dige angst, willen wij jullie laten weten dat terwijl jullie door meer en meer Levensincarnaties de ladder van ascensie beklimmen, en uiteindelijk de R=0;tijd” van de “Aardse” geschiedenis bereiken, waar alle ervaringen en tijdlijnen samenkomen, de werkelijkheden die jullie hebben Gecreëerd e= zo lang kenden als concreet en “echt” tijdens de betovering van de lagere dimensie, uiteen gaan vallen.

 

Jullie bewustzijn verandert als je geconfronteerd wordt met veranderingen in je omgeving, en dit is iets dat w=j niet alleen zien bij mensen, maar bij veel op Aarde geïncarneerde ziel=n of in de lagere dimensies. Natuurlijk wordt de ervaringen in de lagere dimensie ook in andere universa en realiteitsvlakken aangeboden maar de Wetten van g=vestigde realiteit die in zulke plaatsen bestaan zijn in veel gevallen heel anders d=n de Aardse realiteit en dus beperken wij ons tot informatie over jullie gewo=nten en aard in de lagere dimensie die ons zijn opgevallen terwijl wij jullie bestudeerden, en probeerden om bij jullie door te komen om te communiceren zoals wij dat vrijelijk deden in Atlantis en in vele tijden gedurende jullie recente of vroegere geschiedenis.

 

Als bepaalde ervaringen aan jullie worden aangeboden of weggenomen, dan reageren jullie spontaan met stemmingswisseli=gen, wat erg interessant is en die aantonen dat jullie emoties en wat je echt vo=lt jullie ervaring met Creëren aansturen. Veel van jullie hebben aan jullie hogere zelf en jullie gidsen gevraagd om jullie zodanig te testen dat jullie je eigen reacties konden zien en inderd=ad, door deze en andere manieren van testen kunnen de geascendeerde delen van jezelf jullie reacties bestuderen en wat jullie vinden van de aangeboden ve=anderingen in jullie ervaring.

 

Gevoelens en emoties drijven alle Creaties =ie je geeft naar het Aardoppervlak en naar jezelf. Natuurlijk is dit waarom ju=lie voortdurend werden herinnerd aan het belang om jezelf in balans en in een b=ije gemoedstoestand te houden. In de lagere dimensie is het niet altijd gemakke=ijk om je emoties en gevoelens gegrond en gebalanceerd te houden, maar het mooi= is dat jullie deze denkbeeldige boeien gaan verbreken en jullie je realiseren =at jullie werkelijk de controle hebben over jullie emoties en gevoelens, alsook wat jullie Creëren door het voelen van puurdere emoties en gevoelens.<=:p>

 

Hoe meer jullie tot je kern komt die bij ve=en van jullie al is geascendeerd of ermee bezig is, hoe gemakkelijker je het v=ndt om in de lagere dimensies te navigeren. Nogmaals, jullie gevoelens en hoe u=tgebalanceerd je bent is een belangrijke beslissende factor in hoe dicht je bent bij je k=rn en bij je Hogere Zelf op elk gegeven moment.

 

Respecteer jezelf en alle anderen gedurende deze delicate periode en weet dat jullie als altijd onze hulp en onze Liefde hebben. Gewoon aan ons vragen om bij je te zijn zal een blije respons opleveren, omdat “doorkomen” bij een op Aarde geïncarneerd= ziel gezien wordt als een echte prestatie, daar de meerderheid van jullie gevang=n zit in jullie eigen denkbeeldige schilden/schelpen (shells). Dieren en ande=e wezens en bewustzijnsvormen vinden contact met jullie erg fijn, prachtige Mensen, en we vinden het leuk om enthousiast met jullie te delen wat wij we=en en voelen als jullie je de bewustzijnsniveaus beginnen te herinneren en waa=op jullie ascensie op toeziet om je weer naar terug te brengen.

 

Dank U wel SanJAsKa.

 

WesAnnacDutch.wordpress.com<=1:p>

 

AquariusChannelings.com

About these ads

Share your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s